Ιατρικές υπηρεσίες

H Εργοσπιρομετρία είναι δοκιμασία υψηλής διαγνωστικής ικανότητας σε ευρύ πεδίο παθήσεων όπως διερεύνηση Δύσπνοιας – προεγχειρητικός έλεγχος κ.α. με δυνατότητα εκτίμησης VO2max – VE – A/T- Καρδιαγγειακές και Αναπνευστικές εφεδρείες κ.α.