Ιατρικές υπηρεσίες

Δυνατότητα διενέργειας Βρογχοσκοπικού ελέγχου του πνεύμονα σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα