Δυνατότητα εκτίμησης( FVC, FEV1, FRC,MVV)  και αντιμετώπισης της Χ.Α.Π. όλων των επιπέδων βαρύτητας καθώς και ελέγχου για ανάγκη οξυγονοθεραπείας.
Πλήρης σπιρομετρικός έλεγχος και εκτίμηση της ικανότητας για κόπωση για ολοκληρωμένη προσέγγιση των ασθενών με εργοσπιρομετρία.