Δυνατότητα πλήρους ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες με μέτρηση Διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα ( DLCO) της Ολικής Πνευμονικής Χωρητικότητας (TLC) και με εργοσπιρομετρία.